I. Đáp ứng linh hoạt các nghiệp vụ kế toán phát sinh

___1. Kế toán vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi NH, tiền vay)
___Theo dõi thu, chi tiền mặt tức thời tại quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại các ngân hàng. Lập và in phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi từ máy tính. Thanh toán chi tiết cho các hóa đơn mua hàng, thu tiền hàng, đối trừ công nợ.
____- Tiền mặt:
_____+ Lập phiếu thu, Phiếu chi
_____+ In phiếu thu, Phiếu chi
_____+ In Các báo cáo: Bảng kê nợ theo có, Bảng kê có theo nợ, Chi tiết tài khoản, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ nhật ký chung, Sổ cái tài khoản, ...
____- Tiền gửi ngân hàng:
_____+ Căn cứ Giấy báo có, Giấy báo nợ cập nhật vào phần mềm
_____+ In và Theo dõi sổ cài tài khoản, sổ nhật ký tài khoản lên quan
_____+ In và Theo dõi tiền gửi cho từng ngân hàng
___2. Kế toán công nợ phải thu
___Quản lý công nợ phải thu chi tiết theo từng khách hàng, nhóm khách hàng, từng hóa đơn, hợp đồng, theo cán bộ kinh doanh quản lý.
___Mỗi khi phát sinh đơn hàng hoặc khách hàng thang toán. Tùy thuộc vào bút toán kế toán định khoản chính xác và cập nhật vào phần mềm.
___Phần mềm sẽ in ra công nợ khách hàng chi tiết hoặc tổng hợp tùy thuộc vào lựa chọn của người sử dụng
___

___3. Kế toán công nợ phải trả
___Quản lý công nợ phải trả chi tiết theo từng nhà cung cấp, từng hóa đơn, hợp đồng...
___Danh mục báo cáo Tổng hợp, Chi tiết Công nợ phải trả cũng như phải thu đầy đủ. Điều kiện lọc linh hoạt ...


___4. Kế toán tổng hợp
___Liên kết số liệu từ tất cả các phân hệ kế toán chi tiết: Vốn bằng tiền, công nợ phải thu, công nợ phải trả, bán hàng, mua hàng. Là nơi tập hợp các dữ liệu để lên các báo cáo tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
___Ngoài các dữ liệu nhận từ các phân hệ kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp còn tạo ra các bút toán kết chuyển tự động để lên các sổ sách, báo cáo theo chế độ kế toán.
___5. Báo cáo thuế (mới nhất)
___Tính và theo dõi các khoản thuế và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Chương trình tự động kê khai thuế đầu vào, đầu ra ngay khi lập chứng từ tại các phân hệ kế toán, đồng thời có chức năng kê khai bổ sung và điều chỉnh thuế đầu vào, đầu ra. Phần mềm Kế toán Topsoft luôn cập nhật các chính sách và biểu mẫu thuế mới nhất.
___6. Báo cáo tài chính (mới nhất)
___Bảng cân đối phát sinh các tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Lãi/lỗi, Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; Thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

II. Tùy chỉnh hệ thống cao

___1. Người sử dụng
___- Mỗi người sử dụng chỉ có thể thao tác trên các chức năng đã được khai báo trước. 
___Ngay khi Khai báo người sử dụng (Hệ thống\Khai báo người sử dụng). Người quản trị sẽ thiết lập sẵn các chức năng mà mỗi nhân viên sử dụng có thể thao tác (Bằng cách chọn hoặc bỏ chọn) 1 hoặc 1 số chức năng của phần mềm. 
___

___Chỉ có thể sửa và khóa số liệu do chính người đó tạo ra.
___Quản trị Hệ thống có thể khóa số liệu của tất cả người sử dụng đã cập nhật.
___2. Tùy chỉnh giao diện báo cáo, cập nhật dữ liệu
___Tự chỉnh sửa các báo cáo theo nhu cầu.

___Tạo ra mô hình kế toán tối ưu cho từng đặc thù công ty, quan điểm quản lý và khả năng tổ chức công tác kế toán của khách hàng.
___Thay đổi giao diện cập nhật số liệu phù hợp với từng nghiệp vụ, người sử dụng.
___3. Danh mục tài khoản, nhân viên, hợp đồng cho phép thiết lập theo đặc thù quản lý doanh nghiệp
___Tùy chỉnh danh mục tài khoản, đối tượng, hợp đồng, tự động với các thông số, tài khoản hạch toán giúp dễ dàng hiệu chỉnh theo đặc thù, theo quan điểm quản lý và theo sự thay đổi của chính sách.
___4. Insert dữ liệu từ Excel
___Cho phép insert tất cả các phần dữ liệu từ Excel mà không phải nhập liệu nếu khách hàng đang có nguồn dữ liệu.
___5. Kết xuất dữ liệu 
___Kết xuất dữ liệu từ phần mềm ra Excel, Pdf, HTML, RTF, TIF, TXT.

___6. Truyền nhận dữ liệu 
___Truyền nhận một phần hoặc toàn bộ dữ liệu giữa các máy tính. Có thể lựa chọn chỉ truyền hoặc nhận từng bảng số liệu hoặc tất cả số liệu
___- Nhận số liệu từ bên ngoài
___- Xuất dứ liệu ra file zip
___- Nhập dữ liệu từ file zip
___- Nhập dữ liệu từ file excel
___7. Lưu và phục hổi dữ liệu
___Lưu dữ liệu tự động hoặc lưu theo chỉ định của người dùng để sau đó có thể khôi phục lại chính xác từng thời điểm.___8. In và lọc số liệu
___Truy vấn số liệu trên báo cáo chi tiết đến từng chứng từ kế toán, nhiều lựa chọn sau đó có thể kết xuất để lưu lại hoặc gửi mail trực tiếp.
___Tìm kiếm nhanh trên báo cáo cũng như nhiều lựa chọn cho tùy biến khung hiển thị báo cáo.
___9. Dễ dàng sử dụng và nâng cấp
___Phần mềm Kế toán Topsoft có giao diện thân thiện với các menu được bố trí khoa học, cửa sổ nhập số liệu có thể lọc, tùy biến các cột (độ rộng, thứ tự hiển thị, định dạng, tiêu đề …) 
___Việc bổ sung nâng cấp và cập nhật phiên bản mới luôn được thực hiện nhanh nhất nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. 

III. Dịch vụ trợ giúp sau bán hàng

___Với đội ngũ nhân viên nắm vững sản phẩm, lịch sự và nhiệt tinh trong công việc. Công ty CP Phần mềm Thành Tâm khẳng định sẽ mang tới khách hàng dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất.

Video hướng dẫn phần mềm