Chức năng quản lý rõ ràng

Chức năng quản lý rõ ràng

+ Quản lý nhân viên ghi đồng hồ, nhân viên thu tiền nước

+ Quản lý Khách hàng

- Quản lý thông tin khách hàng: Họ tên, điện thoại, mã số thuế …

- Quản lý khách hàng theo sổ đọc, theo địa chỉ, theo chi nhánh

+ Quản lý Công nợ

- Quản lý chi tiết công nợ khách hàng từng khách hàng, theo địa chỉ hoặc theo chi nhánh

- Quản lý công nợ nhân viên

Trực quan linh hoạt

Chức năng  trực quan linh hoạt

+ Điều chỉnh Biểu giá Mức giá

- Biểu giá theo Nhóm sử dụng: SXCN, Dịch vụ …

- Mức giá lũy tiến

+ Điều chỉnh Phí thoát nước và Phí bảo vệ môi trường

+ Quản lý Chỉ số

- Quản lý chỉ số công tơ kỳ trước, kỳ này, tiêu thụ trong tháng

- Điều chỉnh khi thay công tơ

- Tự động lưu từng tháng và chuyển chỉ số công tơ tháng trước tháng sang này

Hóa đơn và báo cáo chi tiết

Danh mục báo cáo

- Hóa đơn (In giấy liên tục thiết kế theo mẫu đặt in của khách hàng)

- Bảng kê khách hàng;

- Bảng kê hóa đơn – Tất cả ; Bảng kê hóa đơn – Chưa thanh toán

- Bảng kê hóa đơn – Thanh toán một phần; Bảng kê hóa đơn – Đã thanh toán hết

- Bảng kê hóa đơn – Không in; Bảng kê hóa đơn – Đã thanh toán hết

- Bảng kê hóa đơn – Thanh toán một phần; Bảng kê hóa đơn – Đã phát hành

- Tổng hợp hóa đơn - Tất cả …

Tổng hợp công nợ khách hàng, nhân viên

Các báo biểu trong chương trình

- Sổ đọc đồng hồ - Một tháng ; Ba tháng ; Sáu tháng

- Danh sách khách hàng sử dụng; ngừng sử dụng

- Danh sách khách hàng ngừng sử dụng

- Báo cáo nhóm sử dụng hộ khách hàng; Báo cáo sử dụng hộ khách hàng theo chi nhánh

- Báo cáo doanh thu theo mức giá; Báo cáo công nợ khách hàng

- Thanh toán theo nhân viên ; Thanh toán theo địa chỉ

- Sổ ghi hủy hóa đơn ; Tổng hợp thanh toán phí nước thải

- Sổ cái tổng hợp

Video Giới thiệu Phần mềm Quản lý Khách hàng và In hóa đơn tiền nước TOPSOFT

+ Hỗ trợ sử dụng, là một trong những yếu tố quan trọng trong việc giúp khách hàng khai thác tối đa, khả năng quản lý của chương trình. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về chương trình qua điện thoại, email hoặc giải đáp trực tiếp.

+ Khi có những thay đổi trong công tác quản lý, chúng tôi sẽ sửa đổi chương trình để đáp ứng một cách phù hợp nhất với mô hình quản lý mới của khách hàng