In bảng kê Công nợ - Phần mềm quản lý khách hàng và in hóa đơn phí môi trường

  Ngày 24/10/2017     

Sau khi đã hoàn tất thanh toán theo số liệu của Nhân viên Thu tiền chuyển về, ta sẽ tiến hành In các bảng kê để thống kê công nợ cuối kỳ

        Chọn menu Cập nhật\In ấn …

 

       

 

        Xuất hiện cửa sổ

       

 

       

        Lựa chọn Bất kỳ Báo cáo nào cần in để kiểm tra tuy thuộc vào mỗi trường hợp

        Ví dụ

        In “Bảng kê Hóa đơn Chưa thanh toán”

        B1: Chọn báo cáo cần in: “Bảng kê Hóa đơn Chưa thanh toán”

        B2: Chọn các điều kiện nếu chưa đúng theo mong muốn

                Chọn Tháng

                Chọn Đơn vị

                Chọn Sổ đọc

        B3: Nhấn nút In báo cáo

 

       

 

Báo cáo “Bảng kê Hóa đơn Chưa thanh toán”: