Cập nhật Sổ đọc - Phần mềm quản lý khách hàng và in hóa đơn phí môi trường

  Ngày 24/10/2017     

Chọn menu Cập nhật\cập nhật sổ đọc …

       

       

 

        Xuấi hiện cửa sổ:

       

 

        Trường hợp 1: Thêm mới Sổ đọc:

        Nhấn nút Thêm mới, cập nhật các thông tin Sổ đọc, Chọn nhân viên thu tiền nhân viên Ghi …

 

       

 

        Nhấn nút Lưu lại để lưu các thông tin đã cập nhật:

       

               

        Trường hợp 2: Chỉnh sửa thông tin Sổ đọc:

        Nhấn nút Sửa, cập nhật các thông tin Số đọc:

 

        

 

        Nhấn nút Lưu lại để lưu các thông tin đã cập nhật: