Khai báo Nhân viên (Đọc ghi thay đổi, Nhân viên thu tiền) - Phần mềm quản lý khách hàng và in hóa đơn phí môi trường

  Ngày 24/10/2017     

Chọn menu Khai báo chung\Khai báo nhân viên …

       

       

 

        Xuấi hiện cửa sổ:

 

       

 

        Trường hợp 1: Thêm mới Nhân viên Ghi hoặc Thu tiền:

        Nhấn nút Thêm mới, cập nhật các thông tin nhân viên:

 

       

 

        Nhấn nút Lưu lại để lưu các thông tin đã cập nhật:

 

               

        Trường hợp 2: Chỉnh sửa thông tin Nhân viên Ghi hoặc Thu tiền:

        Nhấn nút Sửa, cập nhật các thông tin nhân viên:

 

 

        Nhấn nút Lưu lại để lưu các thông tin đã cập nhật: