Cập nhật Đối tượng thu phí - Phần mềm quản lý khách hàng và in hóa đơn phí môi trường

  Ngày 24/10/2017     

Chọn menu Khai báo chung\Đối tượng Thu phí …

 

 

Xuất hiện Cửa sổ:

 

 

Trường hợp 1: Chỉ thay đổi các mức giá trong đổi tượng

Nhấn nút Sửa, sửa các thông tin thay đổi: Đơn giá, Tên đổi tượng hoặc Có nhân số lượng (Phần mềm sẽ nhân khối lượng với đơn giá để tình tiền Phí) … :

 

 

Nhấn nút Lưu lại để hoàn tất Quá trình chỉnh sửa cập nhật dữ liệu:

 

 

Trường hợp 2: Thêm nhóm Đối tượng thu phí

  1. : Thêm Nhóm đổi tượng

Nhấn nút Thêm mới:

 

 

Xuất hiện bản ghi màu đỏ, nhập các thông tin vào và bấm lưu lại

 

 

Sau khi đã cập nhật xong Nhóm đối tượng ta chuyển qua B2

  1. : Cập nhật Các Đối tượng thu phí

Nhấn nút Thêm mới Đối tượng:

 

 

Nhập đầy đủ thông tin Đối tượng sau đó nhấn nút Lưu lại:

 

 

Trường hợp 3: Thêm Đối tượng thu phí của 1 Nhóm

Thao tác tương tự B2 Trường hợp 2