Nhập nguyên liệu xuất bán thành phẩm

  Ngày 18/10/2017     

NHẬP NGUYÊN LIỆU XUẤT BÁN THÀNH PHẨM

(Dùng cho các đơn vị kinh doanh Nhôm kính, Tôn sắt thép …)

1.  Khai báo, thiết lập các thông số Hệ thống

a.    Khai báo Nguyên liệu Thành phẩm (Khai báo Vật tư hàng hóa)

Nguyên vật liệu đầu vào (Tôn phẳng, Hóa chất xốp …)

Thành phẩm (Tôn ép xốp …)

Ta khai báo như sau: Vào Vật tư kho hàng\Khai báo hàng hóa

Thêm mới và nhập 4 bản ghi như hình dưới

b.    Khai báo Thành phẩm

Thành phẩm (Tôn xốp rêu ..,) được cấu thành từ Nguyên liệu (Tôn phẳng, Hóa chất xốp …)

Vào Vật tư kho hàng\Khai báo Thành phẩm và khai báo như hình dưới:

c.    Khai báo chứng từ Nhập xuất kho

Cũng từ menu Vật tư kho hàng\Khai báo loại Chứng từ Nhập xuất kho

Khai báo như hình dưới

 

2.  Xuất bán trực tiếp Thành phẩm

Vào Quầy Bar\Phục vụ khách hàng

Xuất bán như hình dưới

 

3.  Tính toán Nguyên vật liệu xuất gia công Thành phẩm

Vào Vật tư kho hàng\Kết chuyển Thành phẩm => NVL gia công

Thiết lập như hình dưới và bấm Kết chuyển

Phần mềm Xuất hiện cửa sổ Chọn Lưu lại

 

4.   In các báo cáo

a.    Bảng kê chi tiết Nhập kho (Nguyên liệu)

b.    Bảng kê chi tiết Xuất bán (Thành phẩm)

c.    In báo cáo Tổng hợp Nhập xuất tồn Nguyên vật liệu