Kế toán vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi NH, tiền vay)

Kế toán vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi NH, tiền vay)

- Theo dõi thu, chi tiền mặt tức thời tại quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại các ngân hàng

- Lập và in phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi từ máy tính

- Thanh toán chi tiết cho các hóa đơn mua hàng, thu tiền hàng, đối trừ công nợ.

Kế toán công nợ phải thu

Kế toán công nợ phải thu

- Quản lý công nợ phải thu chi tiết theo từng khách hàng, nhóm khách hàng, từng hóa đơn, hợp đồng, theo cán bộ kinh doanh quản lý.

Kế toán công nợ phải trả

Kế toán công nợ phải trả

- Quản lý công nợ phải trả chi tiết theo từng nhà cung cấp, từng hóa đơn, hợp đồng...

Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp

- Liên kết số liệu từ tất cả các phân hệ kế toán chi tiết: Vốn bằng tiền, công nợ phải thu, công nợ phải trả,... Là nơi tập hợp các dữ liệu để lên các báo cáo tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Ngoài các dữ liệu nhận từ các phân hệ kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp còn tạo ra các bút toán kết chuyển tự động để lên các sổ sách, báo cáo theo chế độ kế toán.

Báo cáo thuế

Báo cáo thuế

- Tính và theo dõi các khoản thuế và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Chương trình tự động kê khai thuế đầu vào, đầu ra ngay khi lập chứng từ tại các phân hệ kế toán, đồng thời có chức năng kê khai bổ sung và điều chỉnh thuế đầu vào, đầura.

- Phần mềm Kế toán Topsoft luôn cập nhật các chính sách và biểu mẫu thuế mới nhất.

Báo cáo tài chính

 Báo cáo tài chính

- Bảng cân đối phát sinh các tài khoản, Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Lãi/lỗ

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; Thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,Thuyết minh báo cáo tài chính.