Dịch vụ kiểm toán XDCB

  Ngày 11/10/2018     

Dịch vụ Kiểm toán Xây dựng cơ bản là một trong các dịch vụ nổi trội trong định hướng phát triển của Công ty AIT . Chúng tôi đã và đang khẳng định uy tín và sự chuyên nghiệp thông qua sự lớn mạnh cả về quy mô và số lượng khách hàng rộng khắp trên cả nước trên nhiều lĩnh vực như: giao thông, thuỷ lợi, giáo dục, xây dựng dân dụng, …

Dịch vụ Kiểm toán xây dựng cơ bản chất lượng tại Việt Nam

Mục đích Dịch vụ Kiểm toán xây dựng cơ bản là gì? 

Dịch vụ Kiểm toán xây dựng cơ bản hay kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có mục đích làm tăng độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và là cơ sở để người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xem xét phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, thông qua việc KTV và Doanh nghiệp kiểm toán (DNKT) đưa ra ý kiến, xét trên các khía cạnh trọng yếu, liệu quá trình thực hiện dự án có tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có phản ánh trung thực và hợp lý tình hình quyết toán dự án tại thời điểm lập báo cáo, có phù hợp với chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hay không.

Hoạt động Dịch vụ Kiểm toán xây dựng cơ bản của Kiểm toán Công ty AIT đã góp phần giúp các chủ đầu tư loại bỏ được các chi phí bất hợp lý trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản, tiết kiệm thời gian của chủ đầu tư và tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước. Hơn thế nữa chúng tôi đã góp phần thúc đẩy công tác quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản được kịp thời, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Một số lĩnh vực Kiểm toán xây dựng cơ bản hoàn thành mà chúng tôi đã triển khai và thực hiện gồm:

 • Các công trình dân dụng, như: khu căn hộ, chung cư, khu nghỉ dưỡng, …;
 • Đầu tư xây dựng khu tái định cư;
 • Đầu tư xây dựng nhà ở công vụ;
 • Các công trình về giáo dục, văn hoá, thể thao, …;
 • Các công trình giao thông vận tải như cầu đường, …
 • Các công trình công nghiệp như công trình ngành điện (thủy điện, nhiệt điện, ...);
 • Các công trình nông nghiệp, thủy lợi, ...;
 • Các loại hình công trình khác.

Đối tượng sử dụng dịch vụ

 • Chủ đầu tư các cấp;
 • Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Các phòng tài chính huyện (cấp tham mưu phê duyệt quyết toán);
 • Các sở tài chính là cấp tham mưu phê duyệt (giao các ban quản lý dự án, các sở, hay các huyện làm CĐT);
 • Một số chủ đầu tư, doanh nghiệp tư nhân bên ngoài có nhu cầu sử dụng;