Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp

  Ngày 11/10/2018     

Hiện nay cơ chế thị trường đang tạo điều kiện cho mọi tổ chức cá nhân tiến hành đầu tư qua các hình thức như Công ty TNHH, Công ty cổ phần...

Công ty AIT cung cấp dịch vụ về thành lập doanh nghiệp cho các nhà đầu tư, thay mặt nhà đầu tư tiến hành các thủ tục pháp lý về thành lập các tổ chức kinh doanh:

  • Đơn xin thành lập Doanh nghiệp
  • Viết Điều lệ Doanh nghiệp
  • Lấy giấy phép đăng ký kinh doanh
  • Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu trên mạng thông tin quốc giá
  • Các thủ tục ban đầu với cơ quan thuế, ngân hàng.....
  • Các thủ tục khác theo yêu cầu của khách hàng